Naša spoločnosť je už od roku 2008 výhradným dovozcom  kotlov KLIMOSZ pre Slovensko, ktoré patria momentálne medzi najkvalitnejšie automatické kotly na našom trhu, ktoré sú určené pre :

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • penzióny, hotely
 • školy a firemné areály


Spoločnosť KLIMOSZ je už viac ako 25 rokov preverenou značkou na trhu kúrenárskej techniky nielen v Poľsku, ale aj v Európe a je jediným výhradným distribútorom kotlov Viadrus v Poľsku. Firma KLIMOSZ patrí k najväčším výrobcom známych automatických kotlov na pevné palivá v Poľsku. KLIMOSZ je dodávateľom komplexných inštalačných riešení spolupracujúci priamo s výrobcami vysokej kvality.

Moderné projektové a výskumné zázemie firmy KLIMOSZ a široké inžinierske znalosti v spojení s dlhodobo realizovanou myšlienkou neustáleho zlepšovania produktov priniesli výsledok vo forme kotlov novej generácie s inovačnými technológickými riešeniami. Tieto kotly, ktoré zaručujú komfortné, bezpečné a pre životné prostredie úsporné prevádzky, sú výsledkom permanentnej orientácie firmy KLIMOSZ na potreby užívateľov a inštalatérov.

Značka KLIMOSZ znamená samozrejme kvalitu obsluhy pred, v priebehu a aj po predaji kotla. Predstavuje profesionálny servis a z podnikovej centrály dozorované prvé uvedenia kotla do prevádzky.

Firma KLIMOSZ má širokú distribučnú sieť nielen v Poľsku, ale aj v iných krajinách celej Európskej únie, na Ukrajine a v Rusku. Do tejto siete patrí viac než 500 firiem obsluhovaných 6 veľkoobchodmi a obchodnými zástupcami v zahraničí a prostredníctvom našej spoločnosti aj na Slovensku.

Vďaka významnej pozícii značky na trhu, špecializovaným inžinierskym znalostiam a profesionálnemu servisu, rozsiahlej distribučnej sieti a neustálemu rozvoju je firma KLIMOSZ dynamickým podnikom považovaným za poctivého a loajálneho obchodného partnera.

Upozornenie na nákup výrobkov KLIMOSZ v zahraničí

Vážení zákazníci,

kotly sú vyhradené zariadenia. Pre Slovenskú republiku sú povolené na predaj, inštaláciu a prevádzku iba tie kotly, ktoré sú pre SR schválené notifikovanou inšpekčnou a certifikačnou organizáciou v Slovenskej republike a sú dodávané s príslušným Prehlásením o zhode - EU. S tým je spojená aj zákonom stanovená povinnosť pri uplatnení zodpovednosti za vady výrobku u výrobcu.

Výrobky KLIMOSZ zakúpené mimo územia Slovenskej republiky tu nie sú schválené pre prevádzku.

Pokiaľ Vám hociktorá servisná či montážna firma v zahraničí zakúpené výrobky KLIMOSZ uvedie do prevádzky na Slovensku, koná nezákonne a je vystavená riziku právneho postihu v prípade akejkoľvek nehody spojenej s prevádzkou výrobku.

Firme KLIMOSZ v takých prípadoch zaniká zákonná povinnosť v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady výrobku. Nakupujte teda výrobky KLIMOSZ iba u výhradného distribútora pre Slovenskú republiku!

Ďakujeme za porozumenie!

klimosz budovaklimosz budova

V roku 2013 sme vystavovali kotly Klimosz na medzinárodnej výstave Aquatherm v Nitre:

výstava v Nitrevýstava v Nitre

Otázky k ekvitermickej regulácii

Ekvitermická regulácia sleduje vonkajšiu teplotu a podľa tejto teploty si sama vypočíta teplotu vody do vykurovacieho okruhu, tzn. že v prechodnom období (jar - jeseň) Vám do vykurovacieho okruhu posiela teplú vodu napr. 42°C, no a v zime, keď je vonku -15°C, Vám posiela vodu teplú napr. 80°C. Výsledkom sú úspory za vykurovanie.
Áno, k regulácii je možné pripojiť izbový termostat. Naša regulácia je ale naviac vybavená taktiež izbovým čidlom a to je možné umiestniť v referenčnej miestnosti (napr. obývacej izbe) a to pri dosiahnutí nastavenej teploty odstaví kotol do útlmu. Samozrejmosťou regulátora je týždenný program a to ako na vykurovanie tak i na teplú úžitkovú vodu.

Prednostný ohrev teplej úžitkovej vody sa používa v bojleroch, ktoré majú výkonnú vložku (cca 20 kW) a vedia preniesť celý výkon kotla. Regulácia odstaví vykurovanie objektu a celý výkon kotla použije pre ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). Ohrev trvá max. 20 minút.

VÝHODY – rýchly ohrev TÚV, pre jednu rodinu stačí bojler cca 120 litrov, čiže sú tu menšie tepelné straty. POZOR – prednostný ohrev nemožno použiť pri starom type bojlerov, ktoré majú vložku cca 3 kW, potom by ohrev trval veľmi dlho a tým pádom by do kúrenia dlho nešla žiadna voda = zima doma.

Otázky k palivu

Doporučené palivo pre kotly s retortovým horákom je kvalitné čierne uhlie, hnedé uhlie (orech 2) a tvrdé drevené pelety. Pri palive sme obmedzení rozmerom 5 až 25 mm. Pre kotly so žľabovým horákom je doporučené akékoľvek palivo do veľkosti 30mm a teda aj nekvalitný ekohrášok s prachom, agropelety, štiepka a obilie. V kotloch je možnosť v ručnom režime kúriť drevom, koksom, uhlím atď.

Rastlinných peliet (tzv. alternatívnych) sa vyrába veľké množstvo. V zásade tieto pelety v kotloch s retortovým horákom možno použiť. Môžete mať ale nasledujúce problémy :

 • niektoré alternativne pelety majú vysokú zápalnú teplotu (takže nehoria)
 • niektoré alternatívne pelety majú nízku teplotu tavenia popola (takže sa môže upchať horák)

Alternatívne pelety sú obvykle vyrábané z jednoročných rastlín, pri spaľovaní týchto rastlín môžu vznikať pomerne agresívne spaliny a môže dôjsť k výraznému skráteniu životnosti výmenníka kotla.

Zhrnutie: rastlinné pelety môžete použiť len na svoje riziko, pokiaľ dôjde ku korózii výmenníka kotla nebude možné uplatniť záručnú opravu.

Pre spaľovanie takýchto peliet doporučujeme žľabový horák, ktorý sa neupcháva ako je to pri retortovom horáku.

Piliny ani štiepku pri retortovom horáku použiť nemožno. Keď opomeniem vysokú vlhkosť štiepky (obvykle cez 50%), tak pri obidvoch palivách je problém s upchávaním šnekového dopravníka.
Každé palivo ktoré je mimo doporučeného paliva je vždy váš výskum a vývoj. Kotol nie je pre také spaľovanie určený a preto nie som schopný povedať či budú problémy alebo nie.
Obilie v našich kotloch spaľovať možno len so žľabovým horákom alebo s horákom iba na pelety, naviac vzhľadom k vývoju ceny je diskutabilné či sa to vôbec vyplatí. Obilie má rovnakú výhrevnosť ako hnedé uhlie, ale cena je cca dvojnásobná.

Otázky na ekológiu

Všetky kotly na tuhé palivá vo svojej podstate ekologické nie sú, to je holý fakt. Je to jednoducho zle položená otázka. Musíme si povedať, či kotol spĺňa dané normy v našom prípade to sú normy dve. Európska norma STN EN 303-5 trieda kotla 5, to je to maximum čo kotly na tuhé palivá musia spĺňať. Tejto norme niektoré naše kotly samozrejme vyhovujú.

Nami dodávané kotly vyhovujú taktiež vyhláške MŽP č. 631/2007 a 457/2007.

 • Stredný zdroj 200 kW a viac (súhrn všetkých výkonov v kotolni)
 • CO a NOx - - 650 ppm (na 6% O2)
 • síra - - - - - - -2500 ppm (na 6% O2)
 • tuhé látky - - -250 ppm (na 6% O2)
 • Malé zdroje
 • 15 - 20kW - - - - - -1000 ppm/CO, účinnosť 70% (na 6% O2)
 • 20 - 50 kW - - - - - -1000 ppm/CO, účinnosť 72% (na 6% O2)
 • 50 kW a viac - - - - 1000 ppm/CO, účinnosť 74 % (na 6% O2)
Pri prevádzkovaní kotla sa obvykle (ako pri každom technickom zariadení) vyskytujú technické problémy. V tomto článku sa budeme snažiť časté problémy objasňovať.
Odstránenie závady :
 • skonrolujte či je kotol pod prúdom,
 • skontrolujte či je funkčný ventilátor (test),
 • skontrolujte či nie je vypnutý havarijný termostat (na rozvodnej skrini kotla čierna plastová krytka).
Odstránenie závady:
- kontaktujte servis je nutné urobiť nastavenie v servisnej úrovni!
Odstránenie závady :
 • je ručne nastavený len ohrev teplej úžitkovej vody (prepnúť reguláciu do iného režimu),
 • regulácia je automaticky prepnutá do letného režimu z dôvodu vysokej vonkajšej teploty (pokiaľ aj tak chcete aby kotol kúril je nutné urobiť zmenu v nastavení regulácie v servisnej úrovni).
Odstránenie závady :
 • vyregulovať primárny okruh, je nutné znížiť prietok na skrate do 3-cestného termostatického ventilu,
 • skontrolovať či je funkčné čerpadlo a 4-cestný ventil s elektropohonom.
Odstránenie závady :
 • skontrolujte či máte správne palivo (suchosť, typ ....),
 • skontrolujte nastavenie výkonu kotla (pri nábehu kotla je nutné začínať na výkone max. 50% a až potom, keď ste si istý že uhlie horí na celej ploche horáka, potom môžete výkon kotla zvýšiť).

Pokiaľ aj tak sú problémy s naštartovaním kotla, tak urobte rozkúrenie kotla pomocou dreva, na rozhorené drevo nasypte 2 až 3 lopatky uhlia, po tom čo uhlie začne horieť jasným plameňom odstavte kotol na 20 až 30 minút do ručného režimu (nesmie byť v chode ani ventilátor ani podávač paliva). Potom kotol opäť zapnite do automatického režimu.

Odstránenie závady :
- došlo k strihu poistnej skrutky z dôvodu vzpriečenia paliva v podávači (odstráňte prekážku a vymeňte poistnú skrutku viď. návod k obsluhe).
Odstránenie závady :
- vytvorila sa klenba paliva nad šnekom, je to spôsobené neštandardným palivom - veľká frakcia (vymeňte palivo alebo buchnite rukou do zásobníka a uhlie sa zosype dole na šnek).
Kotol má vyhodnocovaciu funkciu, kde zisťuje či nedošlo k vyhasnutiu kotla. Funguje to nasledovne: pokiaľ v aktívnom režime horenia kotla, dôjde k poklesu teploty kotlovej vody a tento pokles trvá dlhšie než je nastavené v servisnej úrovni (obvykle 30-60min), regulácia si myslí že došlo palivo a vypne kotol. K tejto situácii dochádza hlavne pri systémoch s veľkým objemom vody, alebo v systémoch ktoré nemajú ošetrenú teplotu vratnej vody. Odstránenie závady :
 • zmeniť nastavenie v servisnej úrovni,
 • doplniť systém o ochranu teploty vratnej vody.

Ostatné otázky

Výhod má kotol určite viac. Napr.: Viadrus DUO sa vyrába len v 1 verzii, my máme na výber 5 verzií kotlov, podľa požadovaného výkonu. Náš 4-článkový kotol COMBI Vám urobí rovnaký výkon ako iné kotly 5-článkové a to vďaka perfektne prepracovanému vnútru kotla, ktorý zachytáva takmer všetko teplo ešte v vo vnútri, vďaka šamotovým tehlám a hustejšiemu rebrovaniu telesa Viadrus U22C, kdežto napr. Viadrus DUO využíva teleso U26, ktoré má riedke rebrovanie a kde Vám takmer všetko teplo uniká do komína, takže jeho účinnosť je mizerná. Čo už môže byť väčšia výhoda, ako maximálna úspora paliva? Pravdaže sú aj iné verzie lacných kombinovaných poľských kotlov, ktoré voláme „humnové“ a ktoré sú robené z liatinových telies typu Buderus, alebo Attack, ale k týmto kotlom robených tzv. „na kolene“ sa nebudem radšej vyjadrovať. Porovnávajme porovnateľné a neporovnávajme neporovnateľné napr. značku auta Mercedes s autom Polonez :o).
V súčasnej dobe na naše kotly COMBI a DUO nie je možné získať dotácie, pretože na kotly, ktoré nie sú určené len na biomasu (pelety a pod.), sa dotácia nevzťahuje. Naše kotly sú schopné spaľovať aj fosílne palivá, takže sú automaticky z dotácií vyradené bez ohľadu na to či spĺňajú emisné limity.
Záruka na výmenník kotla je 10 rokov (podmienka každoročná servisná prehliadka), na ostatné časti 2 roky podľa zákona. Výmenník kotla je takmer „nesmrteľný“, ale to že kotol netečie ešte neznamená, že je v poriadku. Po rokoch sa môže vytvoriť vrstva vodného kameňa, ktorá má negatívny vplyv na účinnosť kotla. Taktiež je otázkou čím sa vlastne napr. 20 rokov bude kúriť.
Montáž kotla môže previesť akákoľvek montážna firma, uvedenie do prevádzky musí urobiť autorizovaný servis. Servisná firma urobí nastavenie regulácie v servisnej úrovni, kontrolu zariadenia, prvý zápal, preškolenie obsluhy a potvrdenie záručného listu.
Kotly sú dodávané v zmontovanom stave, ale aj v rozmontovanom stave podľa požiadavky zákazníka. V prípade rozmontovania najskôr odmontujte násypku na palivo. Potom demontujte horákovú jednotku a nakoniec opláštenie kotla.
Nie sú nutné žiadne mechanické operácie, iba prestavíte parametre posunu paliva. Čierne uhlie má najkratšie časy podávania (menej paliva), pelety najdlhšie časy podávania (viac paliva). Nastavenie výkonu sa prevádza pomocou regulácie v užívateľskej úrovni (parameter U1 – posun paliva v sekundách, U2 – stop podávania paliva v sekundách).
Najskôr treba nechať vyhasnúť horák v automatickom režime (viď návod ku kotlu) a potom:
 • položiť krycí plech na horák (proti zaneseniu popolom),
 • vypnúť ručne vypínač pre podávanie paliva,
 • z hornej komory vybrať keramické vklady,
 • v strednej komore založiť oheň,
 • hornou komorou prikladať podľa potreby.

Aj v ručnom režime prebieha spaľovanie za pomoci ventilátora, takže pokiaľ je požiadavka na vykurovanie ventilátor beží. Pokiaľ je kotol v útlme, ventilátor je vypnutý.

Popis horáka

Materiál

Teleso horáka je vyrobené zo šedej liatiny a je zapúzdrené do oceľového púzdra. V telese horáka sú zabudované vzduchové trysky, ktoré rovnomerne rozvádzajú primárny spaľovací vzduch pre dokonalé spaľovanie paliva. Horák je spojený priamo so šnekovým podávačom paliva.

Princíp horenia

Retortový horák je konštruovaný na princípe spodného prikladania paliva a samotné spaľovanie v ňom pripomína "kováčsku vyhňu". Nad horákom je umiestnený deflektor, ktorý umožňuje dokonalé vyhorenie paliva a dohorenie spalín. Horenie prebieha za podpory primárneho spaľovacieho vzduchu, ktorý je do spaľovacej komory vháňaný ventilátorom. V oceľových kotloch DUO o väčších výkonoch (nad 75 kW), je pridaný ventilátor pre sekundárny vzduch, tento je potom vháňaný do priestoru nad horák. Ventilátory je nutné nastaviť podľa druhu paliva a množstva podávaného paliva.


Popis ekvitermickej regulácie

 • KLIMOSZ KOMFORT ekvitermická regulácia
 • riadenie až dvoch nezávislých okruhov ÚV
 • ovládanie štyroch čerpadiel (2xÚK, podlah. kúrenie, TÚV)
 • nabíjanie zásobníka TÚV
 • týždenný program pre každý okruh ÚV a TÚV
 • funkcia pre automatické zapnutie náhradného zdroja tepla (pri vyhastnutí kotla alebo jeho poruche)
 • možnosť pripojenia izbového termostatu pre každý okruh ÚV
 • elektronické riadenie ventilátora
 • jednoduché ovládanie pomocou ovládača DRIVE
 • možnosť pripojenie obrazovky mimo kotolne
 • grafické znázornenie činnosti kotla
 • pretáčanie čerpadiel po 167 hodinách nečinosti
 • ochrana proti zamrznutiu kotla
 • UPOZORNENIE: od 01.01.2007 musí byť každý kotol vybavený termostatickým trojcestným ventilom, ktorý sa umiestňuje na potrubie vratnej vody so skratom do výstupnej vody alebo ladomatom a to i v prípade, že v systéme je namontovaný 4-cestný zmiešavací ventil so servopohonom.

Popis zásobníka paliva

Materiál: Zásobník je vyrobený z oceľového plechu, ktorý je ošetrený základným náterom a vrchnou farbou. Šnek je vyrobený z ocele hrúbky 5 mm. Je poháňaný elektromotorom na 230 V a v kotloch nad 75 kW elektromotorom na 380 V. Zásobník môže byť umiestnený vľavo alebo vpravo, záleží na požiadavke zákazníka.